<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Raportointi ja siihen liittyvät vaatimukset lisääntyvät myös kiertotaloudessa, kun materiaalin alkuperä, sen jäljitettävyys ja kirjanpidon perusteella tehtävän havainnoinnin merkitys tulevat kasvamaan. Tämän seurauksena digitaalisten palveluiden valjastaminen jo käytössä olevien työkalujen tueksi nousee ajankohtaiseksi.

Millaisia hyötyjä sähköinen siirtoasiakirja tuo raportointiin?

Nykyaikaisen mScales -punnituspalvelun avulla sähköinen siirtoasiakirja varmennettuna sähköisillä allekirjoituksilla voidaan luoda helposti ja nopeasti suoraan punnitusohjelmistosta. Näin myös viranomaisraportointi saadaan ajantasaiseksi ja luotettavaksi. Sähköisen siirtoasiakirjan edut paperiseen dokumenttiin verrattuna ovat muun muassa sen jäljitettävyys ja arkistointi, helppokäyttöisyys sekä ajansäästö. Myös virheiden määrä vähenee, kun toimintoja automatisoidaan digitaalisaation ansiosta ja tämä puolestaan tuo ajansäästöä. 

mScales-demo autovaaka


Miksi siirtoasiakirja vaaditaan?

Ympäristöministeriön uuden lainsäädännön muutokset koskevat siirtoasiakirjoja. Sähköinen siirtoasiakirjarekisteri otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa. Taustalla on jätedirektiivin muutos, joka edellyttää vaarallisen jätteen seuraamista nykyistä tarkemmin. Jokaisen jätettä tuottavan yritysten täytyy toimittaa siirtoasiakirjat sähköisenä Ympäristöministeriön hallinnoimaan rekisteriin.

Tutustu asiantuntijablogiin: Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin

Mistä jätteistä siirtoasiakirja on laadittava? 

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä (Pysyvät orgaaniset yhdisteet), saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvan-erotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä. 

Mitä tietoja siirtoasiakirjaan on kirjattava? 

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta. Jätteen kuljettajan, lähettäjän ja vastaanottajan allekirjoitukset on lisättävä siirtoasiakirjaan. mScalesin avulla allekirjoituksetkin saadaan sähköisinä helposti asiakirjaan suoraan palvelusta. 

Mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. 

Kuinka kauan siirtoasiakirjoja tulee säilyttää? 

Jätettä tuottavilla yrityksillä on siirtoasiakirjojen arkistointivelvoite kuuden vuoden ajanmScalesilla ne arkistoidaan sähköisesti suoraan pilvipalveluun eikä erillistä arkistoa tarvita. Näin ne ovat aina tarvittaessa saatavilla.

New call-to-action

Haluatko tietää, miten mScalesin ominaisuudet palvelevat sinun yritystäsi parhaiten? Varaa aika: