<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2779490062349515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työturvallisuus ja sitä edistävät toimenpiteet ovat nousseet eri aloilla entistä tärkeämpään rooliin. Myös logistiikka-alalla on työturvallisuutta saatu parannettua määrätietoisella työllä ja erilaisilla turvallisuutta edistävillä toimenpiteillä. Vielä on kuitenkin tekemistä ja voisi sanoa, että tällä saralla homma ei koskaan tule valmiiksi. Kirjoitin hieman ajatuksiani liittyen logistiikka-alan työturvallisuuteen. Mukana on myös alan työkokemuksen tuomia huomioita ja vinkkejä, joilla jokainen voi edesauttaa oman työyhteisönsä turvallisuutta. Lisäksi esimerkiksi teknologia tulee entistä voimakkaammin mukaan kuvioihin myös logistiikassa, eikä sitä kannata olla hyödyntämättä.

Kuljetus- ja logistiikka-ala työllistää Suomessa noin 50 000 ihmistä ja kuljetuksista noin 90% kulkee kumipyörillä muun liikenteen mukana. Vaikka automatisaatio ja robotiikka tulevatkin tavalla tai toisella vaikuttamaan myös kuljetusalan työpaikkojen määrään, tarvitaan alalle Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mukaan vuosittain 5000 uutta työntekijää.

Suomen Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2018 kotimaan liikenteessä kuljetettiin kuorma-autoilla tavaraa yhteensä 271 miljoonaa tonnia. Luku on lähes 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna 2017. Tavaraa kuljettaessa ajettiin yhteensä 1,9 miljardia kilometriä, mikä taas on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Kuljetussuoritetta kertyi lähes 26 miljardia tonnikilometriä, noin prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrin yksikkö kuvaa kuljetustyön määrää tonneina, tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Työturvallisuuden lukuja logistiikka-alalla

Kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa päätavoitteena on parantaa työntekijöiden pätevyyttä, työn arvostusta ja alan työturvallisuutta. Tämän takia jokaisen kuljetusalan ammattikuljettajan, niin kaupallisessa tavara- kuin henkilöliikenteessäkin, tulee suorittaa EU direktiivin (2003/59/EY) mukainen ammattipätevyyskoulutus, ja edelleen viiden vuoden välein jatkokoulutus.  Todistuksena koulutuksen suorittamisesta kuljettaja saa ammattipätevyyskortin, jonka myöntää Ajovarma. Suomessa tätä direktiivikoulutusta toimeenpanee ja valvoo liikenne- ja viestintäviraston valvova viranomainen Traficom.  (** linkit artikkelin lopussa).

Ammattikunta on laaja ja logistiikan työt ulottuvat hyvin monelle eri toimialalle. Työtapaturmien vähentäminen onkin merkittävä osa riskienhallintaa myös logistiikka-alan toimijoiden keskuudessa. Tarkasteltaessa työturvallisuuskeskuksen tilastoja nähdään, että kaikkien palkansaajien työtapaturmia on vuosina 2009-2018 ollut keskimäärin 122 765 kpl / vuosi. Kuljetuksen ja varastoinnin osuus tästä on ollut 9 330 kappaletta, eli noin 7% kaikkien palkansaajien kokonaismäärästä. Kun tarkastellaan tai vertaillaan yleisesti logistiikka-alan kustannusvaikuttuvuutta BKT:n markkinahintaan, joka on keskimäärin 12%, niin vertailuluku on hyvä ja trendi oikeassa suunnassa. Suhteessa vakavien työtapaturmien määrä on kuitenkin eri toimialojen suurin (11,2%).  (* linkit artikkelin lopussa).

LahtiPrecision_blogi_tyoturvallisuus_1

Tilastojen valossa voidaan siis vetää yhteen, että logistiikka-alalla on tehty oikeita toimenpiteitä ja varsinkin uudemmat työntekijät ovat sisäistäneet vastuuta omasta, mutta myös toisten turvallisuudesta työpaikoilla ja työmailla. Monilla toimialoilla turvallisuudesta huolehtiminen on jo hyvin keskeinen asia ja tavoite on tietysti nolla tapaturmaa vuodessa. Jos lähtökohtana on, että jokainen palaa työpaikalta terveenä kotiin, niin parannettavaa tapaturmatilastojen valossa ehdottomasti on.

Yleiset johtopäätökset alan työturvallisuuden parantamiseksi

Työturvallisuuslaki korostaa sekä johdon että työntekijän vastuuta. Logistiikka-alalla on kuitenkin monesti useita eri osapuolia ja toimijoita, joten voidaan käytännössä puhua useamman osapuolen yhteisestä vastuusta.

Kuljetusalalla työaikalaki lepoaikoineen on säädetty laissa 872/2019, ja sitä valvotaan käytännössä yrityksen omilla työvuorolistoilla, digitaalisella piirturilla ja piirturikorttiin sekä ajoneuvopäätteisiin kerättävällä tiedolla.  Valvovana viranomaisena poliisi tekee työaikatarkistuksen ja ylinopeusvalvonnan lisäksi säännöllisiä tarkistuksia erityisesti kuorman sidontaan, ajoneuvon kuntoon, varusteisiin, ylikuormiin, kuljetusasiakirjoihin ja ammattipätevyyslupaan liittyen.  Näin toimitaan, jotta liikkuminen olisi turvallista.

LahtiPrecision_blogi_tyoturvallisuus_2

Monella logistiikka-alan yrityksellä on jatkuvaa henkilöstö-, toimiala- ja paikkakohtainen turvallisuuskoulutusta, ja siitä pidetään myös ajantasaista koulutusrekisteriä. Ammattipätevyyden lisäksi myös muita kursseja tai pätevyyksiä tulee mahdollisesti olla suoritettuna (esim. työturvallisuus, tulityö, ensiapu). Koulutus suoritetaan työntekijän hallitsemalla kielellä ja esimerkiksi internetin kautta järjestetään interaktiivisia koulutuksia. Koulutuksesta saa todistukseksi sertifikaatin, kulkuluvan tai muun pätevyystodistuksen. Varsinkin suuremmilta yrityksiltä pätevyyksien ja sertifikaattien ylläpitäminen vaatii huomattavia resursseja.

Aiemmin on ajateltu, että työ tekijäänsä opettaa. Työntekijät ovat tietysti yksilöitä ja oppiminen tapahtuu jokaisella hieman eri tahtiin. Koulutuksia puoltaa myös se, että logistiikan alalla tulee nykyään jatkuvasti runsaasti uutta tietoa työturvallisuuteen, riskeihin ja niiden ehkäisemiseen liittyen.

Nykyaikaisella mScales -punnituspalvelulla parannetaan myös työturvallisuutta

Meidän toimialallamme, pitkälle automatisoitujen punnitus- ja annostuspalvelujen valmistajana ja tarkistajina, on logistiikan turvallisuutta huomioitu erityisesti massatavarakuljetuksissa. Toisin sanoen niissä logistiikan prosessien solmukohdissa, joissa tarvitaan varmennettua ja sujuvaa punnituspalvelua. Punnituspalvelun ytimessä on, että kuljettaja voi hoitaa punnitusprosessin itsenäisesti verkkoyhteydellä varustetulla mobiililaitteella nousematta ajoneuvosta. Monta turhaa liikettä jää pois, kun tiedot kirjautuvat oikeisiin paikkoihin helposti ja ketterästi: kuittien toimitus, paperitulosteet, odottaminen punnituspalveluun jne. Tämä onnistuu erinomaisesti käyttämällä mScales –punnituspalvelua, joka tallentaa tiedon aina järjestelmiin. Myös punnitusoperaattori tai vaaka-aseman vastaava, voi hoitaa ja valvoa punnituksen mistä tahansa, missä on toimiva verkkoyhteys käytössä. Meidän mScales -järjestelmämme voidaan sujuvasti liittää mihin tahansa vaakajärjestelmään ja laitteeseen, jossa on toimiva nettiyhteys joko kiinteällä kytkennällä tai langattomasti (4G/LTE).

Tavallisesti asiakkaiden toimitusketjun eri prosessien turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon jo mScales -esittelyn ja toiminnan kartoitusvaiheessa. Tällöin mietitään sopivimmat ratkaisut prosessien hoitamiseen ja minimoidaan riskitekijöitä. mScales- punnituspalveluun voidaan luoda ja liittää eri työvaiheisiin liittyvää täsmätietoa. Esimerkiksi kuljettajaa voidaan pyytää vastaamaan tiettyihin rutiinikysymyksiin liittyen toimeksiantoon tai tilaukseen ja saada näin kaikki kuljetukseen liittyvät tiedot, kuljetusasiakirjat (punnitustositteet, siirtoasiakirja, rahtikirjat) ja muut tarvittavat dokumentit sähköiseen muotoon. Kuljettaja voi myös antaa purusta, lastauksesta tai muista havainnosta lisätietoa ja huomautuksia, jotka voidaan kirjata esim. työturvallisuushavainnoiksi.

LahtiPrecision_blogi_tyoturvallisuus_3

Palveluun voidaan liittää kätevästi automaatio-ohjausta porttien, puomien ja purkusiilon aukaisemiseen. mScalesiin on mahdollista myös lisätä kuvia, dokumentteja tai näytetietoa laaduttamisen, eli työ- ja tuoteturvallisuuden parantamiseksi. Lopputuloksena mScales -punnitusprosessiin liittyvät tapahtumatiedot, statukset, ovat aina reaaliaikaisesti kaikkien asianomaisten käytössä, ja toimitus voidaan varmentaa suoritettavaksi sähköisellä allekirjoituksella.

mScales palvelun avulla voidaan täten varmistaa, että oikea tuote menee oikeaan varastoon, prosessit ovat mitattavia, tuotteen laatu kunnossa ja kuljettajalla on itsenäisesti pääsy vain niihin paikkoihin, joista hän lastaa tai purkaa tuotteita. Turvallisuus ei näin vaarannu koko toimitusprosessin aikana. Tapahtuma-aineistoa analysoimalla voidaan tehdä täydentävät johtopäätökset ja mahdollisesti huolehtia nopeasti korjattavat toimenpiteet. Myös tällä tavoin voidaan saatuihin tietoihin nojaten vähentää riskejä niin henkilö-, omaisuus-, tietoturvallisuus- tai tuotevahinkojen osalta. Toisaalta voidaan lisätä tietoisuutta, parantaa turvallisuutta ja kehittää toimintaa. mScales-palvelun laaja ja monipuolinen käyttö vahvistaa omalta osuudeltaan toimitusketjun turvallisuutta, helpottaa toimintaa ja siihen liittyviä prosesseja.

Kymmenen vinkkiä logistiikka-alan työturvallisuuden kehittämiseen

Otan tarkasteluun ihan konkreettisia ja tuttuja työturvallisuusnäkökulmia, joita olen kohdannut logistiikka-alan eri tehtävissä työskennelleenä.  Olen toiminut toistakymmentä vuotta turvallisuusneuvonantajana, joten olen oppinut ja omaksunut vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK/ADR, luokat 3-9) tiimoilta monia hyödyllisiä asioita, esimerkiksi työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyen:

1) Työturvallisuuskävelyillä kiinni käytännön toimintaan

Lähde yksin tai kollegan kanssa työturvallisuuskävelylle ja seuraa ”tarkkailijana” työn eri vaiheita. Vaihda välillä osia. Toisin sanoen: jos olet esimies, tee käytännön työ itse ja anna jonkun muun tarkistaa miten suoriudut. Käy sitten huomiot läpi asianomaisten (myös alihankkijoiden ja asiakkaiden) ja oman työyhteisösi kanssa. Tarkenna ohjeistusta tarvittaessa ja järjestä uusi perehdytys. Huomioi erityisesti tuuraajat ja kesätyöntekijät.

2) Valmistaudu työn eri vaiheisiin huolellisesti

Valmistaudu jokaiseen työvaiheeseen riittävän huolellisesti: käytä asianmukaisia, puhtaita ja ehjiä työvaatteita, suojavarusteita ja laitteita. Käytä turvavaljaita ja/tai kulkutelineitä aina, kun työskentelet yli kahden metrin korkeudella. Erityisesti ajoneuvosta laskeutuminen tai kuormatilan päälle kiipeäminen syys- ja talvikaudella on aina riski ja vaatii huolellisuutta sekä hyviä työvarusteita.  Pidä samalla huolta omasta terveydestäsi ja siitä, että olet aina työkunnossa ja pystyt suoriutumaan tehtävästäsi.

3) Perehdy huolella, niin tiedät mitä teet

Huolehdi, että olet jo ennalta perehtynyt riittävästi annetun tehtävän suorittamiseen ja sinulla on tieto mitä kuljetat. Lue aina käyttöturvallisuustiedot, mikäli kuljetettavasta tuotteesta on ne annettu.

 • Kysy aina toimeksiantajaltasi lisätietoa, mikäli työtehtävään liittyvä asia tai aikataulu ei ole täysin selvillä. Älä koskaan lähde suorittamaan tehtävää vajavaisin tiedoin ja varustein.
Muista kuljetusten ja asiakkaiden salassapitovelvollisuus. Älä juttele kahvipöydissä asiakkaiden asioista tai jaa tietoja sosiaalisen median alustoilla.

4) Tarkista laitteisto ennen työsuoritusta ja säännönmukaisesti

Varmista aina, että ajoneuvo ja kaikki sen varusteet ovat ehjiä kuljetuksen suorittamiseen. Tarkasta aina, että mukana on pyöräkiilat (myös perävaunulle), mahdolliset lisävarusteet, jauhesammuttimet, imeytysaine, hätäkatkaisija, venttiilit, liittimet ja muu purkuvarustus. Tarkista myös tarvittavien välineiden toimivuus.

 • Liikkeellelähtötarkistus on hyvä ja tärkeä rutiini ennen ajoon lähtöä. Tarkista eritoten renkaat ja valojen toiminta, ettei muita henkilöitä tai esineitä ole ajoneuvon välittömässä läheisyydessä ja että ovet sekä kuljetusyksikkö ovat kiinni.
 • Anna heti palautetta työnantajallesi, mikäli ajoneuvo tai sen varusteet (myös EA-varustus) eivät ole asianmukaisessa kunnossa.
Vinkkinä varmistukseen: vastuunjako. Yksi kuljettaja ottaa vastuulleen kuljetusapuvälineiden säännöllisen viikko- tai kuukausihuollon, toinen taas ajoneuvon tarkistuksen. Vaihtoehtoisesti nimetään tietyille autoille ”nimikkokuskit”, jotka tuntevat työvälineensä kuin omat taskunsa.

5) Keskity jokaiseen työtehtäviesi vaiheeseen

Keskity jokaiseen työvaiheeseen huolellisesti ja ennakoi. Jätä arjen huolet, viikonloppureissut ja turha kiirehtiminen taka-alalle. Älä myöskään anna hälyttävän puhelimen häiritä jos teet samalla muuta keskittymistä vaativaa tehtävää. Muista aina ajaessasi kytkeä päälle handsfree -järjestelmä, tai pidä kaiutin päällä.

6) Varmista tärkeät asiat useaan otteeseen

Varmista asiat aina kahteen tai kolmeen kertaan: lastin sidonta, ajoneuvon merkintä, liikkumattomuus lastaus- tai purkupaikalla. Lue tarvittaessa ohjeet kahteen kertaan, että tiedät varmasti mitä teet missäkin vaiheessa.

 • Kysy asiakkaaltasi, kollegoiltasi tai esimieheltäsi lisäohjeita, jos et ole varma jostakin.
Ja jos kollega tai vastapuoli ei puhu ymmärrettävästi samaa kieltä, niin käytä kuvia tai kommunikoi jollain muulla tavalla, jotta ”yhteinen kieli” löytyy.

7) Huolehdi, että näyt kunnolla

Pidä huoli näkyvyydestäsi pimeällä. Käytä asianmukaista, laadukasta ja ehjää työvaatetusta, jossa on riittävä turvaheijastus.

 • Varmista että ajoneuvon työvalot näkyvät riittävän laajalle: puhdista ja huolla ne säännöllisesti. Käytä tarvittaessa myös ajoneuvon ”majakkaa”.
 • Jos teet riskialtista työtä yksin, pidä puhelimesi aina käden ulottuvilla.

8) Hyödynnä digitalisaatiota työssäsi silloin, kun se on mahdollista

Hyödynnä logistiikassa digitalisaatiota ja automaatiota silloin, kun se on mahdollista.

 • Siirrä kuljetustoimeksiannossa käytettävissä oleva asiakas- ja tuoteinformaatio, kuten punnitustositteet, kuljetusasiakirjat, mahdolliset kuvat, automaatiotoimintojen ohjaus ja työtapoihin liittyvä dokumentaatio nykyaikaisiin ja toimiviin sovelluksiin, kuten asennusvapaaseen mobiilisovellukseen ja pilvipalveluun.
 • Valitse palvelu, johon on saatavilla hyvät tukitoiminnot ja -palvelut.
 • Käytä vain tieto- ja käyttäjäturvallisia, sekä laadukkaita integraatiosovelluksia.
 • Älä käytä palvelua ajaessasi, vaan kirjaudu ja käytä sovellusta vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

9) Jaa hyvät vinkkisi työnantajallesi ja kollegoillesi

Raportoi ja anna hyviä vinkkejä työnantajallesi ja tee ehdotuksia, miten voit edelleen kehittää työkäytäntöjäsi ja turvallisuutta. Kerro myös mahdolliset “läheltäpiti” -tapahtumat ilman pelkoa syyllisyydestä, leimaantumisesta tai epäonnistumisesta.

 • Kirjoita kohtaamistasi ongelmista ja ehdotuksesi siitä, miten asian voisi tehdä paremmin. Tue kirjoittamaasi kuvilla, mikäli mahdollista.
 • Myös yrityksen turvasuunnitelma kannattaa päivittää, pitää näkyvillä ja käydä yhdessä läpi esimerkiksi osastopalavereissa.
 • Olen käytännön työssäni logistiikan parissa huomannut, että nämä parhaat käytännöt parantavat yrityksen työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä huomattavasti. Samalla koko toimialaa voi kehittää ja viedä eteenpäin.
 • Hallitse ensiaputaidot ja ylläpidä niitä.

10 ) Arvosta työyhteisöäsi luomalla hyvää henkeä ja asennetta

Arvosta omaa työtäsi, työkaveriasi, työnantajaasi, asiakkaitasi sekä työturvallisuuskulttuuria luomalla hyvää henkeä ja ”kaveria ei jätetä” -asennetta.

 • Parhaimmillaan arvostus auttaa sinua kehittymään tehtävässäsi.
 • Työyhteisössä kannattaa sopia yhteiset tavoitteet, sekä mahdollinen palkinto tai tunnustus onnistuneesta työstä turvallisuuden ja paremman työkulttuurin eteen.

Artikkelin kirjoittaja on Matti Wuollet, Sales Manager, mScales

*) Lisätietoa työturvallisuudesta logistiikka-alalla löytyy mm. seuraavissa linkeissä:

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/kuljetus_ja_logistiikka/tyotapaturmat_kuljetus-_ja_logistikka-alalla

https://indd.adobe.com/view/baa94c89-d2b1-4fa3-b10c-f421c41208a4

http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/logistiikka-ja-toimitusketju/toimitusketjun-riskienhallinta/

**) Ja ammattipätevyyskoulutuksesta:

https://www.traficom.fi/fi/ammattipatevyyskoulutus